Chuyển đến nội dung chính

Tìm thông tin pháp lý và đọc về luật pháp

Hỗ trợ tự trợ giúp

Tài nguyên thông tin pháp lý Texas, trực tuyến và trực tiếp.

Bài viết này cung cấp thông tin về cách tìm thông tin pháp lý tổng quát và cụ thể ở Texas. Bài viết liệt kê các tài nguyên trực tuyến và ngoại tuyến như Thư viện Pháp luật Tiểu bang Texas, Thư viện Luật Quốc hội, Google Scholar và các thư viện pháp luật. Bài viết cũng giải thích các loại sách khác nhau có trong thư viện pháp luật và cách tìm hiểu các thuật ngữ pháp lý bằng cách dùng bảng chú giải thuật ngữ.

Tìm kiếm thông tin pháp lý chung

TexasLawHelp.org cung cấp rất nhiều bản tóm tắt, bài viết, biểu mẫu tự trợ giúp, tờ thông tin cũng như các liên kết bên ngoài đến thông tin về nhiều chủ đề pháp lý. Các luật sư xem xét và viết những bài viết và biểu mẫu này. Các chủ đề được sắp xếp theo lĩnh vực luật pháp và bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Gia đình và trẻ em
 • Bạo lực gia đình hoặc ngược đãi
 • Bảo vệ người tiêu dùng và xoá nợ
 • Luật y tế

Sứ mệnh của TexasLawHelp là cung cấp thông tin pháp lý miễn phí và đáng tin cậy cho người dân Texas có thu nhập thấp. Quý vị có thể tìm hiểu kiến thức chung về luật trên TexasLawHelp trước khi bắt đầu tra cứu pháp lý chuyên sâu hơn. Thông tin này cũng có thể giúp quý vị hình dung xem có thể bắt đầu tra cứu pháp lý ở đâu.

Tìm kiếm thông tin pháp lý cụ thể

Các chuyên luận, cẩm nang và hướng dẫn thực hành thường được coi là tài nguyên phụ trợ. Tài nguyên phụ trợ là những tài liệu phù hợp để bắt đầu tìm kiếm thông tin pháp lý cụ thể. Những tài liệu này tóm tắt tình trạng hiện hành của luật cũng như cho biết những vụ việc hoặc đạo luật cụ thể nào quan trọng. Các luật sư thường tra cứu pháp lý bắt đầu từ tài nguyên phụ trợ.

Sau khi xem qua các tài nguyên phụ trợ thích hợp, hãy xem qua án lệ, đạo luật cũng như các tài nguyên khác mà tài nguyên phụ trợ đề cập để thực hiện tra cứu pháp lý chuyên sâu hơn.

Trước khi áp dụng luật cho vụ việc, quý vị cần phải có hiểu biết chung về luật liên quan đến vụ việc cũng như phải luôn cập nhật kiến thức đó.

Trong phần sau, chúng tôi sẽ cho quý vị biết những địa điểm tìm kiếm thông tin pháp lý cụ thể, cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Tài nguyên tra cứu pháp lý trực tuyến

Thư viện Pháp luật Tiểu bang Texas: Truy cập cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến miễn phí. Quý vị có thể chọn truy cập trực tuyến cơ sở dữ liệu và sách điện tử của Thư viện Pháp luật Tiểu bang Texas nếu quý vị có thẻ, số và mật khẩu của Thư viện Pháp luật Tiểu bang Texas. Nếu quý vị là cư dân Texas thì có thể đăng ký thẻ thư viện miễn phí và nhận quyền truy cập. Bộ sưu tập số của thư viện gồm các chuyên luận, cẩm nang và hướng dẫn thực hành pháp luật. Các tài nguyên này giải thích luật và được luật sư sử dụng để hiểu rõ luật.

Thư viện Luật Quốc hội là thư viện lớn nhất trên thế giới. Hướng dẫn luật trực tuyến của thư viện có hơn 9,000 liên kết đến các nguồn thông tin trực tuyến về chính phủ và luật pháp. Thư viện Luật Quốc hội cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ tra cứu và tham chiếu về các vấn đề pháp lý liên bang và tiểu bang tại Hoa Kỳ. Thư viện cũng là một nguồn liên kết đến luật của các tiểu bang và hạt khác.

Google Scholar: Tra cứu án lệ và tạp chí pháp luật trực tuyến. Xem hướng dẫn về Google Scholar của Thư viện Luật Tarlton thuộc University of Texas School of Law.

Viện Thông tin Pháp lý (LII) là trang web do Trường Luật Cornell quản lý. Công chúng được cung cấp miễn phí thông tin và tài nguyên pháp lý như các điều luật và quyết định của tòa án.

Nếu chỉ đọc qua một vụ án là không đủ. Quý vị cần hiểu được lý do tại sao tòa án lại quyết định như vậy và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến vụ án. Xem Cách đọc quan điểm tư pháp: Hướng dẫn dành cho sinh viên luật mới

Bảng chú giải thuật ngữ pháp lý

Thông thường, một trong những phần khó nhất khi tiến hành tra cứu pháp lý có thể là hiểu được những từ thường được dùng trong văn bản pháp luật. Bảng chú giải thuật ngữ pháp lý có thể giải nghĩa các thuật ngữ này khi quý vị tiến hành tra cứu pháp lý: Bảng chú giải thuật ngữ pháp lý của Tòa án Hoa Kỳ: Hướng dẫn chung để hiểu các thuật ngữ pháp lý thường gặp.

Trực tiếp: Các thư viện pháp luật

Các thư viện pháp luật thường mở cửa cho công chúng cùng đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ để khách hàng dễ dàng tìm thấy loại sách phù hợp để bắt đầu tra cứu.

Quý vị có thể tìm thấy bảy loại sách chính tại thư viện luật: chuyên luận, cẩm nang, hướng dẫn thực hành, đạo luật, tuyển tập án lệ, sách quy tắc và sổ biểu mẫu.

Nếu không có thư viện pháp luật nào gần quý vị, thư viện trường đại học, thư viện thành phố hoặc thư viện hạt có thể có một số tài nguyên pháp luật. Vui lòng truy cập Thư viện pháp luật tại Texas để biết danh sách thư viện pháp luật trên toàn Texas.

Chuyên luận, cẩm nang và hướng dẫn thực hành

Các chuyên luận, cẩm nang và hướng dẫn thực hành thường được coi là tài nguyên phụ trợ. Đó là những địa điểm phù hợp để quý vị bắt đầu tra cứu pháp lý vì các tài nguyên này tóm tắt tình trạng hiện hành của luật pháp cũng như cho biết những vụ việc hoặc đạo luật cụ thể nào quan trọng. Đây cũng là nơi các luật sư thường bắt đầu tra cứu pháp lý.

 • Chuyên luận là những cuốn sách tóm tắt luật theo chủ đề. Chuyên luận có thể dễ hiểu hơn đạo luật vì chuyên luận thường được viết bằng ngôn ngữ ít trang trọng hơn. Cả sinh viên luật và luật sư hành nghề đều sử dụng các chuyên luận để hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản về một lĩnh vực luật.

  Xem Các tiêu đề và chuyên luận được đề xuất của Thư viện Pháp luật Tiểu bang Texas.
 • Cẩm nang cũng là một tài nguyên phụ trợ thích hợp để sử dụng. Cẩm nang cung cấp tóm tắt luật đầy đủ cho một lĩnh vực luật cụ thể. Một số cẩm nang, chẳng hạn như loạt sách O'Connors, bàn luận chuyên sâu các vấn đề cụ thể liên quan đến các lĩnh vực luật cụ thể.

  Ví dụ: nếu đang tra cứu vấn đề liên quan đến ly hôn, cấp dưỡng nuôi con, thăm nom và quyền trực tiếp nuôi con, quý vị nên xem Cẩm nang luật gia đình Texas của O'Connor. Quý vị có thể tìm thấy cuốn sách này tại thư viện luật địa phương.
 • Hướng dẫn thực hành cung cấp chú thích pháp lý về các lĩnh vực luật khác nhau. Những hướng dẫn này thường cung cấp bản tóm tắt luật ngắn hơn so với các chuyên luận. Vì đối tượng sử dụng của hướng dẫn thực hành là luật sư, vốn đã hiểu luật nhưng cần thông tin cụ thể ngoài những hiểu biết cơ bản.

Biên soạn đạo luật

Biên soạn đạo luật

Vì có rất nhiều luật nên các đạo luật được chia theo chủ đề thành một bộ sách (ví dụ, ở Texas là Đạo luật dân sự của Vernon).

Nói chung, các đạo luật rất phức tạp và có thể viện dẫn các luật khác trong những cuốn sách khác. Hãy cẩn thận khi đọc một đạo luật. Các đạo luật có thể sử dụng ngôn ngữ có vẻ thường gặp nhưng mang ý nghĩa đặc thù trong ngữ cảnh pháp lý. Để hiểu rõ một đạo luật, quý vị cần:

 1. Hãy đọc đạo luật đó ba lần, sau đó đọc lại thành tiếng.
 2. Sao chép đạo luật và khoanh tròn các từ "và", "hoặc," "có thể", "sẽ", "ngoại trừ" và "không bao gồm."
 3. Coi mọi từ trong đạo luật đều mang ý nghĩa. Có sẵn một cuốn từ điển pháp lý. Tra cứu bất kỳ từ nào mà quý vị không biết hoặc có vẻ không phù hợp.
 4. Ghi lại bất kỳ viện dẫn chéo nào đến các đạo luật, phần và vụ án khác, sau đó đọc đạo luật, phần và vụ án đó, bằng cách sử dụng các bước 1-3.

Quý vị cũng có thể tìm kiếm luật Texas trực tuyến:

Báo cáo vụ án

"Tuyển tập vụ việc" là tổng hợp các vụ án xác định luật trong một khu vực tài phán cụ thể. Án lệ ghi lại cách quan tòa diễn giải các đạo luật cũng như áp dụng các đạo luật đó cho những tình tiết trong khiếu nại của người khác. Tra cứu án lệ phụ thuộc vào việc hiểu các khái niệm như khu vực tài phán và cơ cấu tòa án. Mức độ quyền hạn của mỗi tòa án trong từng khu vực tài phán là không giống nhau. Văn phòng Quản lý Tòa án cung cấp sơ đồ hệ thống tòa án Texas.

Nếu chỉ đọc qua một vụ án là không đủ. Quý vị cần hiểu được lý do tại sao tòa án lại quyết định như vậy và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến vụ án. Hãy tham khảo bài viết Cách nghiên cứu quan điểm tư pháp: Hướng dẫn dành cho sinh viên luật mới (được viết dành cho sinh viên luật nhưng những độc giả khác vẫn có thể sử dụng). Quý vị cũng cần hiểu rõ sự khác biệt giữa thẩm quyền ràng buộc và thuyết phục như đã giải thích trong hướng dẫn này của Trung tâm Luật Đại học Georgetown.

Sổ quy tắc

Quy tắc tố tụng dân sự Texas và Quy tắc tố tụng hình sự Texas xây dựng các quy tắc tố tụng áp dụng cho tòa án tiểu hình, hạt và quận của Texas. 

Các quy tắc tố tụng dân sự quy định cách thức nộp đơn cũng như đệ trình các vụ án phi hình sự của một người chống lại bên kia lên tòa án​​​​​​​. Có hơn 800 quy tắc được đề cập trong cuốn sách này (bao gồm các quy tắc trao đổi chứng cứ, nộp đơn kiến nghị, đệ trình bằng chứng và yêu cầu bồi thẩm đoàn). 

Quy tắc tố tụng hình sự Texas tương tự như quy tắc tố tụng dân sự nhưng đề cập đến việc áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau khi một người bị cáo buộc phạm tội.

Quý vị có thể tìm thấy bản sao các quy tắc trực tuyến tại Quy tắc và tiêu chuẩn Texas.

Sổ biểu mẫu

Sổ biểu mẫu còn được gọi là "sổ tay hướng dẫn thực hành" hoặc "hướng dẫn quy trình tố tụng."

Luật sư sẽ sử dụng sổ biểu mẫu để tìm kiếm các mẫu hỗ trợ viết văn bản pháp lý để đệ trình lên tòa án hoặc bên còn lại. Trước mỗi mẫu thường có một phần giải thích ngắn nhưng hãy cẩn thận vì những phần này không giải thích đầy đủ về luật mà chỉ nhằm hỗ trợ luật sư xác định xem liệu mẫu này có phù hợp với tình huống của họ hay không, thủ tục giấy tờ gồm những gì và cần thực hiện thêm những tra cứu nào.

Vì đối tượng đọc chính của những cuốn sách này là luật sư nên sách sử dụng các biệt ngữ pháp lý có thể gây khó hiểu, vì thế hãy luôn tra cứu các thuật ngữ lạ trong từ điển pháp lý.

Cơ sở dữ liệu điện tử

Các cơ sở dữ liệu điện tử như Westlaw và LexisNexis bán các gói đăng ký để cho phép người dùng lọc nhanh chóng các phiên bản điện tử từ các chuyên luận, đạo luật, vụ án, quy tắc và quy định. Để tìm kiếm các cơ sở dữ liệu này đòi hỏi người đã qua đào tạo. Gói đăng ký thường rất đắt đối với nhiều người. Tuy nhiên, nếu khách hàng được thư viện luật địa phương cung cấp quyền truy cập, thì đây là những tài nguyên tuyệt vời để tra cứu pháp lý. Nhờ các cơ sở dữ liệu này, quý vị có thể tìm kiếm được các thuật ngữ cụ thể hay đọc toàn bộ lĩnh vực luật. Có thể sử dụng công cụ tìm kiếm cơ sở dữ liệu này để tìm kiếm các thuật ngữ cụ thể.

Nhờ Lexis và Westlaw, quý vị có thể đảm bảo luật mà mình đang áp dụng vẫn còn hiệu lực.

Hướng dẫn liên quan

 • Tôi cần tra cứu pháp lý.

  Kiến thức cơ bản về tòa án

  Hướng dẫn này giải thích cách thức tra cứu pháp lý.
 • Các bài viết có liên quan

  Biểu mẫu liên quan

 • Cách đọc quan điểm tư pháp: Hướng dẫn dành cho sinh viên luật mới

  Hướng dẫn của Trường Luật Đại học George Washington về cách phân tích án lệ dành cho sinh viên luật.